امير هوشنگ قاسمي

0 پیگیر0 پیگیری213 نگاره228 دیدار
زندگی چون قابل تدبیر نیست یادگاری بهتر از تصویر نیست
نگارخانه های کاربر

درباره من