مجتبي ظفري

10 پیگیر0 پیگیری111 نگاره517 دیدار
عکاسي که بستر خود را بيش از دوربينش دوست بدارد ، مي بايست بجاي عقاب بلند پرواز از کلاغ ها عکس بگيرد
نگارخانه های کاربر

درباره من