آن مرد با برف آمد

59.8
آن مرد با برف آمد

اطلاعات بیشتر
براي دوستي كه امروز به وقت باريدن برف نگران آب ونان پرندگان شد  http://360.yahoo.com/khaleghiphoto
دسته بندی

مردم


مشخصات تصویر
تاریخ انتشار1386/11/12
گالریعمومی ، محبوب
دوربینتعیین نشده
لنزتعیین نشده
سرعت شاترN/A
ایزوN/A
دیافراگمN/A
فلاشنداشته
تاریخ عکاسی1386/01/01
محل عکاسی
اگزیفمشاهده
تکنیک
خلاقیت