نگارخانه های کاربر

درباره من

تو كه باشى خنده هايم از مادر فرسوده سالهاى بيقرارى متولد ميشوند ... من دوباره نقش لبخند را براين روزگار سخت خواهم كشيد