هوالمصور - عکاسي نميکنم تا ديده شوم, بلکه عکاسي ميکنم تا بهتر ببينم.
نگارخانه های کاربر

درباره من